หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2ตลาดหลกทรพยฯ ใหบรการรบชำระอากรแสตมปทางอเลกทรอนกส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมสรรพากร ให้บริการรับชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์

       ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร แถลงข่าวการให้บริการรับชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรก เริ่มเปิดให้บริการสำหรับธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่  การมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมขยายไปยังธุรกรรมทุกประเภทในปี 2563

aom466

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!