Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KAsset Navinบลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ฝ่าตลาดผันผวน ชูยีลด์สูงสุด 2.00% ต่อปี เสนอขาย 28-31 พ.ค.นี้

       นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทยเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BY (KFF3MBY) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.60% ต่อปี กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GX (KFF6MGX)ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.80% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GI (KFF1YGI) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 2.00% ต่อปีโดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 28-31 พ.ค. 62

   นายนาวินกล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่ากองทุนทั้ง 3 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China เงินฝาก Bank of China และเงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน รวมถึงเงินฝากAI Khalij Commercial Bank และเงินฝากCommercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้กองทุนทั้ง 3 กองทุน จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจาก กองทุนได้เปิดเสนอขายก่อนที่กฎหมายจัดเก็บภาษีตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้

     “ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ้น แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะลดลงก็ตาม เนื่องจากประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากคำขู่ของทรัมป์ที่จะขึ้นอัตราภาษีนำเข้ากับสินค้าจีน ทำให้นักลงทุนกังวลต่อผลกระทบด้านการค้าโลกและเศรษฐกิจชะลอตัวนักลงทุนบางส่วนเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นและเพิ่มน้ำหนักในตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี ด้านรัฐบาลจีนยังคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจอีกทั้งคาดว่าธนาคารกลางอื่นๆ ในเอเชียจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันคงดอกเบี้ยนโยบายและตัดโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงนีนายนาวินกล่าว

     กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888  

ตราสารที่กองทุนKFF3MBY  คาดว่าจะลงทุน

อันดับเครดิต

สัดส่วน

การลงทุน

ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

ของตราสาร

ของกองทุน

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน

A1/Moody's

19.00%

1.95%

0.37%

เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน

A1/Moody's

19.00%

2.00%

0.38%

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

19.00%

2.30%

0.44%

เงินฝากAI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

19.00%

2.00%

0.38%

เงินฝากChina Construction Bank, ประเทศจีน

A1/Moody's

12.00%

1.90%

0.23%

เงินฝากAbu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A1/Moody's

12.00%

1.85%

0.22%

รวม

2.02%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน

0.42%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

1.60%

ตราสารที่กองทุนKFF6MGX  คาดว่าจะลงทุน

อันดับเครดิต

สัดส่วน

การลงทุน

ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

ของตราสาร

ของกองทุน

เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน

A1/Moody's

19.00%

2.05%

0.39%

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

19.00%

2.10%

0.40%

เงินฝากAI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

19.00%

2.40%

0.46%

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน

A1/Moody's

15.00%

2.00%

0.30%

เงินฝากAbu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A1/Moody's

15.00%

2.00%

0.30%

เงินฝากChina Construction Bank, ประเทศจีน

A1/Moody's

13.00%

1.95%

0.25%

รวม

2.10%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน

0.30%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

1.80%

ตราสารที่กองทุนKFF1YGIคาดว่าจะลงทุน

อันดับเครดิต

สัดส่วน

การลงทุน

ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

ของตราสาร

ของกองทุน

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

19.00%

2.50%

0.48%

เงินฝากAI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์

A3/Moody's

19.00%

2.60%

0.49%

เงินฝากAbu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

A1/Moody's

19.00%

2.10%

0.40%

เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน

A1/Moody's

15.00%

2.05%

0.31%

เงินฝากChina Construction Bank, ประเทศจีน

A1/Moody's

14.00%

2.05%

0.29%

เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน

A1/Moody's

14.00%

2.05%

0.29%

รวม

2.26%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน

0.26%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

2.00%

 

begin_of_the_skype_highlightinend_of_the_skype_highlightingผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนหากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุนสัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF3MBY ในช่วงเวลา 3 เดือนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF6MGX ในช่วงเวลา 6 เดือนและหน่วยลงทุนของกองทุน KFF1YGI ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1