Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

 1.        กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี
 2.        รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สลค. จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 วัน
 2. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 1 วัน
 3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
 4. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 3 วัน
 5. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
 6. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ 1 วัน
 7. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 1 วัน
 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
 9. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
 10. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
 11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
 12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ * 12 สิงหาคม 1 วัน
 13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
 14. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
 15. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
 16. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
 17. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน

        หมายเหตุ * สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 เป็นต้นมา

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1