Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAFSRB

คต. มั่นใจสรุปผลการเจรจากฎถิ่นกำเนิด RCEP ภายในสิ้นปี 2562

      กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งความคืบหน้าการเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP ล่าสุด สามารถสรุปผลการเจรจาทั้งในส่วนของข้อบทและกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ไปแล้ว 2 ใน 3 มั่นใจสามารถสรุปผลการเจรจาทั้งหมดได้ภายในเดือนต.ค.62 ตามเป้าหมายที่วางไว้

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Sub- Working Group on Rules of Origin: SWGROO) รอบเจิ้งโจว ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามารถหาข้อยุติในประเด็นสำคัญเพิ่มเติมอีก 3 มาตรา คือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร และบทเฉพาะกาลสำหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ซึ่งข้อบทดังกล่าวมีความสำคัญในการยกระดับความโปร่งใสในการพิจารณาคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า และการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP

โดยประเด็นสำคัญที่มีข้อสรุป มีรายละเอียด ดังนี้

      (1) มาตราว่าด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Material Used in Production) อนุญาตให้ผู้ผลิตสินค้าที่นำวัตถุดิบที่ไม่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า (Non-Originating Materials) มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตน ถือเสมือนว่าวัตถุดิบนั้นเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า (Originating Materials) เมื่อพิจารณาคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าของสินค้าที่ใช้วัตถุดิบนั้นในการผลิต หากวัตถุดิบที่ไม่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้านั้นได้ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎถิ่นกำเนิดสินค้า

      (2) มาตราว่าด้วยการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Claims for Preferential Tariff Treatment) ได้กำหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการขอรับสิทธิในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรนำเข้าภายใต้ความตกลง RCEP โดยศุลกากรประเทศผู้นำเข้าจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรดังกล่าวแก่สินค้าที่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศผู้ส่งออกซึ่งเป็นภาคีสมาชิก RCEP โดยอ้างอิงจากเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่นำมาสำแดงเมื่อดำเนินพิธีการศุลกากร ดังนั้น ผู้นำเข้าจะต้องสำแดงเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ยังไม่หมดอายุต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าเพื่อยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เว้นแต่กรณีที่มูลค่าศุลกากร (Customs Value) ของสินค้านั้นไม่เกิน 200 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของประเทศผู้นำเข้า หรือมูลค่าอื่นใดที่สูงกว่าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบภายในของประเทศผู้นำเข้า ทั้งนี้ ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าสามารถเรียกหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้ามีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศผู้ส่งออก กรณีมีเหตุสุดวิสัย ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าอาจพิจารณารับเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่หมดอายุแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

      (3) มาตราว่าด้วยบทเฉพาะกาลสำหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง (Transitional Provision for Goods in Transit) เป็นข้อบทที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุถึงสิทธิของสินค้าที่ส่งออกก่อนความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยสินค้าที่มีคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าและส่งออกตรงไปยังประเทศภาคีสมาชิก RCEP สามารถขอรับสิทธิการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรนำเข้าภายใต้ความตกลง RCEP ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันทึ่ความตกลงมีผลบังคับใช้ในประเทศผู้นำเข้า หากสินค้านั้นยังมิได้เข้าสู่อาณาเขตของประเทศผู้นำเข้า แม้ว่าสินค้าจะส่งออกจากต้นทางก่อนที่ความตกลงมีผลบังคับใช้

      “แม้ว่าประเทศสมาชิกจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของข้อบทว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเกือบจะทั้งหมดแล้ว หากแต่ประเด็นที่คงเหลืออยู่ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยหลายประเด็นเป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมการอำนวย

       ความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ และสนับสนุนรูปแบบการค้าสมัยใหม่ ดังนั้น คต. จึงยังต้องดำเนินการเจรจาและผลักดันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผลการประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยสูงสุด และเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงได้มีการกำหนดให้มีการประชุมระหว่างรอบของ SWGROO ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2562นายอดุลย์กล่าว

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1