Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. ให้ยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ (เดิม เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการในสังกัดกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง) เป็น ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (ใหม่ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ) ประกอบด้วย

(1) ฝ่ายอำนวยการ

(2) ฝ่ายสนับสนุนการฝึก

(3) ฝ่ายวิทยบริการ

(4) ฝ่ายควบคุมการฝึก

  1. กำหนดให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

2.1 เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั่วประเทศ โดยเน้นด้านการฝึกอบรม พัฒนายุทธวิธีและปฏิบัติการต่าง ๆ ตามระบบมาตรฐานสากล

2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1