Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management : AMMDM) ของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) และคณะ รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund : ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) ที่เพิ่มขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ

เดิม

50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)

ปรับเป็น

90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 2.88 ล้านบาท)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2562 เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2558

สาระสำคัญของเรื่อง

               กระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund) โดยมีผลตั้งแต่ปี 2562 – 2566 กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund ที่เพิ่มขึ้นตามผลการประชุมดังกล่าวที่ให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund ตั้งแต่ปี 2562 – 2566

เดิม

50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท)

ปรับเป็น

90,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 2.88 ล้านบาท)

        ซึ่งการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ถือเป็นการดำเนินงานตามพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี 2558 ภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund เป็นจำนวนเท่ากันทุกปี โดยศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (AHA Centre Fund) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 และประเทศไทยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน AHA Centre Fund มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี / จำนวนเงินจ่ายสมทบในแต่ละปี (ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)

2555 – 2558

30,000

2559 – 2561

50,000

2562 – 2566 (ที่เสนอในครั้งนี้)

90,000

      โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจรรมมาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ หรือภาระทางการคลังและงบประมาณของรัฐในอนาคตตามนัยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1