Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน)

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้

        1. ให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

      2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมผู้โดยสาร รวมทั้ง ได้กำหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) ไม่รวมรถกระบะหรือรถน้ำหนักเบา (Pick – up/Light weight) โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น

       3. ให้คณะทำงานประเมินผลการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง ที่จัดตั้งโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินผลการทดลองร่วมกับคณะทำงานประเมินผลฯ ฝ่ายมาเลเซีย

        4. ให้จังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับกระบวนการภายในที่เกี่ยวกับการทดลองขยายเวลาด่านฯ

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1