Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBBสนคาหมบาน

กรมการค้าภายใน จัด'งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย'หนุนวิสาหกิจชุมชนฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

     กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัด'งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย' ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายของกรมการค้าภายใน ทั้ง 20 แห่งให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจ ตามโครงการการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 นี้ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

     นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการจัด 'งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย'ว่า โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ ในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด ปัจจุบันประสบผลสำเร็จอย่างสูงทำให้ชุมชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 หมู่บ้าน ใน 4 ภาค ประกอบด้วย

1. ชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ (ชา กาแฟ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)

2. ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ (เครื่องเงิน เครื่องเขิน) 3. กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง)

4. วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ (แปรรูปแก้วมังกร)

5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ (เม็ดมะม่วงหิมพานต์ปรุงรส)

6. ศูนย์ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย (ผ้าหมักโคลน)

7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไข่)

8. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก (เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงบำรุงน้ำนม)

9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้)

10. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดนครปฐม (ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป)

11. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา จังหวัดนครปฐม (เครื่องจักรสานจากผักตบชวา)

12. ชุมชนอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มีด ช้อนส้อม) 13. หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร (เครื่องเบญจรงค์)

14. กลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรพอเพียง 49 จังหวัดสมุทรสาคร (อาหารแช่แข็ง)

15. ตลาดน้ำลาวเวียง ชุมชนบ้านลาวเวียง จังหวัดสระบุรี (การท่องเที่ยว)

16. กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา (ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ) 17. วิสาหชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ)

18. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร (ข้าวอินทรีย์)

19. หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (ปลาเค็มฝังทราย กะปิ ปลาหมึกแห้ง)

20. กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ้ายกดอก ผ้ายกเมืองนคร ผ้าขาวม้า)

     สำหรับ'งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย' ในครั้งนี้ ได้คัดสรรสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง เช่น เครี่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าหมักโคลน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เครื่องจักสารจากผักตบชวา เครื่องเบญจรงค์ อาหารแช่แข็ง ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพื้นเมือง ผ้ายกดอก และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ มางานเดียวเหมือนได้ไปทุกที่ รวมทุกหมู่บ้านทำมาค้าขายไว้ที่เดียว รวมทั้งยังมีการสาธิตงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการทอผ้า, ดุนลายเงิน, ลงสีเขียนลายเบญจรงค์ มาทำให้ชมกันด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรของ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” 20 หมู่บ้าน ใน 4 ภาค เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป โดยงานนี้กำหนดจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1