หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 22ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ. ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่' ที่ 'BBB' และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น 'Negative'จาก 'Stable'

 

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB'พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’จาก ‘Stable’ หรือ’คงที่’โดยการเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่สถานะทางการเงินของบริษัทจะอ่อนแอลงกว่าที่ทริสเรทติ้งเคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโดยใช้หนี้เงินกู้จำนวนมากในโครงการโอนิโกเบ (Onikoube) ในขณะที่แผนในการขายหุ้นในสัดส่วน 40% ของโครงการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นล่าช้าออกไป

      อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงของบริษัทจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและจากผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอของโรงไฟฟ้าเหล่านั้น

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

กระแสเงินสดที่มั่นคงจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้า

      อันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างกระแสเงินสดหลักให้แก่บริษัท ทั้งนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70%-80% ของอัตรากำไรทั้งหมดของบริษัท

      ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่อไปเป็นระยะเวลานานจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่ำ ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงในด้านอุปสงค์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังให้อัตราค่าไฟฟ้าที่คงที่อีกด้วย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ต่ำของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นั้นช่วยสนับสนุนให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นมีความเสถียรและส่งผลให้สามารถคาดการณ์ผลกำไรของบริษัทได้ตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

       ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของบริษัทอยู่ที่ 305.67 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นประมาณ 90% ของทั้งหมด ในขณะที่กำลังการผลิตส่วนที่เหลือมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตตามสัญญาทั้งหมดได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในขณะที่กำลังการผลิตอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือซึ่งเป็นของโครงการโอนิโกเบกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา

ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ

      ผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัทยังคงดีเหนือการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 200.6 กิกะวัตต์ชั่วโมงจาก 102.2 กิกะวัตต์ชั่วโมงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นเพิ่มขึ้นถึง 96.2% การเติบโตที่รวดเร็วนั้นมาจากปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ 2 แห่งคือโรงไฟฟ้าชีวมวลภายใต้การดำเนินงานของ Oscar Save The World Co., Ltd. (OSW) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮานามิซุกิ (Hanamizuki) ในประเทศญี่ปุ่น

       ทั้งนี้ โครงการหลักของบริษัทคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ยังคงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ด้วยความน่าจะเป็น 50% (P50) ที่ระดับประมาณ 5%-7% ในขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานที่ดีของโครงการ OSW ก็ช่วยลดความกังวลของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับประวัติผลงานที่สั้นของบริษัทในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอีกด้วย โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า OSW สามารถทำได้สูงกว่า 80% ตั้งแต่ปีแรกของการดำเนินงาน ในขณะที่บริษัทสามารถบริหารวัตถุดิบได้ดีซึ่งส่งผลให้มีอัตรากำไรที่ดีด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโอนิโกเบ

      อันดับเครดิตของบริษัทถูกลดทอนอย่างมากจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการโอนิโกเบซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตตามสัญญาจำนวน 154.73 เมกะวัตต์ วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนของบริษัทนั้นเพื่อรักษารายได้ให้ยังคงเติบโต เนื่องจากรายได้จากโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เริ่มทยอยหมดอายุในปี 2566 และปี 2567 ในทางตรงกันข้าม การลงทุนในโครงการโอนิโกเบก็ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนบางส่วน เนื่องจากผลกำไรของโครงการนี้คาดว่าจะเป็นสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกำไรทั้งหมดของบริษัท

     ทริสเรทติ้ง มองว่า ขนาดของโครงการดังกล่าวนั้นใหญ่มากเมื่อเทียบกับส่วนทุนของบริษัท บริษัทได้เริ่มลงทุนในโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2560 และใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 4.7 พันล้านบาท นอกจากนี้ ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการที่ยาวนานรวมไปถึงการลงทุนที่ใช้หนี้เงินกู้ในสัดส่วนที่สูงจะส่งผลทำให้งบดุลของบริษัทจะต้องแบกภาระหนี้สินจำนวนมากจนกว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี 2566 อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยเหล่านี้ก็สามารถชดเชยได้ด้วยที่ตั้งของโครงการที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ อัตราค่าไฟฟ้าที่สูงถึง 36 เยนต่อหน่วย รวมไปถึงความเสี่ยงในการก่อสร้างและการดำเนินงานที่ต่ำของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผลกระทบจากมาตรการใหม่ของ METI ของญี่ปุ่น

      เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry  -- METI) ได้ประกาศใช้มาตรการใหม่สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเร่งรัดการพัฒนาโครงการที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 แต่ยังไม่ได้เริ่มพัฒนา ภายใต้มาตรการใหม่นี้ บริษัทจะต้องยื่นส่งคำขอเริ่มก่อสร้างกริดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 มิฉะนั้นอัตราค่าไฟฟ้า (Feed-in-tariff) ที่ได้รับจะลดลงเหลือประมาณ 21 เยนต่อหน่วย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment  -- EIA) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อีกด้วย

    มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบเชิงลบต่อโครงการโอนิโกเบ ทั้งนี้ กำหนดเวลาใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทำให้บริษัทจำเป็นต้องข้ามกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดแผนผังของโครงการใหม่และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่ป่าแทน การเปลี่ยนผังโครงการดังกล่าวจะทำให้กำลังการผลิตตามสัญญาของโครงการลดลงเหลือ 143 เมกะวัตต์จาก 154.73 เมกะวัตต์ ในขณะที่อายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 18 ปีเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะถูกบังคับให้สิ้นสุดในปี 2583 อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนของโครงการก็คาดว่าจะลดลงประมาณ 20% โดยเหลือเพียง 4.9 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท) ด้วยเช่นกัน

       ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเชื่อว่าความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้าของโครงการนั้นลดทอนลงแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ยื่นคำร้องขอเพื่อการก่อสร้างกริดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

สถานะทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง

      แนวโน้มอันดับเครดิต 'Negative'หรือ ‘ลบ’ บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่สถานะทางการเงินของบริษัทจะถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการโอนิโกเบถึงแม้ว่าจำนวนเงินลงทุนจะลดลงก็ตาม ทริสเรทติ้งเน้นย้ำว่าการที่บริษัทไม่สามารถขายหุ้นในสัดส่วน 40% ของโครงการได้ตามแผนการที่วางไว้นั้น จะส่งผลทำให้โครงสร้างหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาของการลงทุนในโครงการนี้ อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงเชิงลบของโครงการโอนิโกเบ ก็ส่งผลทำให้แผนในการขายหุ้นในสัดส่วน 40% ของโครงการให้ผู้ร่วมทุนที่สนใจนั้นเลื่อนออกไป นอกจากนี้ ถึงแม้บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับเงินจากหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 950 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2562 นี้ แต่ทริสเรทติ้งก็มองว่าบริษัทน่าจะนำจำนวนเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการลงทุนครั้งใหม่มากกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อลดภาระหนี้ของโครงการโอนิโกเบ

      ภายใต้สมมติฐานขั้นพื้นฐาน ทริทเรทติ้งมองว่าผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัทจะยังมั่นคงโดยบริษัทจะมี EBITDAอยู่ที่ประมาณ 1.4 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2565 บริษัทจะเริ่มการก่อสร้างโครงการโอนิโกเบในปี 2563 ได้ตามแผน ในขณะที่บริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของโครงการต่อไป

     ในระหว่างปี 2563-2565 ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 70% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อEBITDA จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าในช่วงปี 2563-2564 ในการนี้ การลงทุนใหม่ใดใดที่ใช้เงินกู้เป็นหลักในระหว่างการพัฒนาโครงการโอนิโกเบจะถือเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ทริสเรทติ้งมีการทบทวนอันดับเครดิตในเชิงลบได้

สภาพคล่องตึงตัวจากหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดไถ่ถอน

      สภาพคล่องของบริษัทมีความตึงตัวเนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้จำนวน 2 พันล้านบาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2562 นี้ หลังจากที่ได้ประเมินระดับกระแสเงินสดและจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือแล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจำเป็นจะต้องทำการกู้ยืมเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว (รีไฟแนนซ์) ทั้งนี้ เราเชื่อว่าบริษัทจะสามารถจัดการแผนการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยพิจารณาจากประวัติในการเข้าถึงตลาดเงินทุนของบริษัท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • • รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2565
  • • อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จะอยู่ในระดับสูงกว่า 62%
  • • เงินสำหรับการลงทุนจะอยู่ที่ 2 พันล้านบาทในปี 2562 และ 3.3 พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2563-2564 ก่อนที่จะลดลงเหลือ 1.5 พันล้านในปี 2565
  • • เงินลงทุนไม่ได้รวมเงินจากการลงทุนใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • • ไม่รวมเงินที่จะได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต'Negative'หรือ ‘ลบ’ สะท้อนถึงความเป็นไปได้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะด้อยลงถึงแม้ว่าความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจะยังคงแข็งแรงก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนมากกว่าที่คาดไว้ อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 70% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA เพิ่มขึ้นเกินกว่า 10 เท่าเป็นระยะเวลานาน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

     การปรับลดอันดับเครดิตลงอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงในช่วงของการลงทุนตามที่ทริสเรทติ้งคาดไว้ นอกจากนี้ แรงกดดันต่ออันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาโครงการโอนิโกเบได้ตามแผนการที่วางไว้ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบที่จะมีผลกระทบต่อโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

      แนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเปลี่ยนกลับไปเป็น 'Stable' หรือ "คงที่" ได้หากบริษัทสามารถทำให้โครงสร้างทางการเงินมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น จากการขายหุ้นบางส่วนในโครงการโอนิโกเบ หรือจากการเพิ่มทุนใหม่ เป็นต้น

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

       ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!