หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3การปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน.

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้

  1.       อนุมัติการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอ
  2.       เห็นชอบในหลักการร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้
  3.      อนุมัติกรอบอัตรากำลังช่วยราชการ รวม 1,452 อัตรา และอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

      ปรับปรุงการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. ดังนี้

  1. ปรับปรุงการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน จากเดิม 12 ส่วนงาน เป็น 17 ส่วนงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

การแบ่งส่วนงานและอัตรากำลังปัจจุบัน

(1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(2) กลุ่มตรวจสอบภายใน

(3) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

(4) สำนักการข่าว

(5) สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ

(6) สำนักบริหารงานบุคคล

(7) สำนักงบประมาณและการเงิน

(8) สำนักบริหารงานทั่วไป

(9) ศูนย์ติดตามสถานการณ์

(10) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

(11) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค

(12) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

การแบ่งส่วนงานและอัตรากำลังที่ขอปรับปรุง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (คงเดิม)

สำนักการข่าว (คงเดิม)

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (คงเดิม)

สำนักบริหารงานบุคคล (คงเดิม)

สำนักงบประมาณและการเงิน (คงเดิม)

สำนักส่งกำลังบำรุง (เปลี่ยนชื่อ)

สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน (เปลี่ยนชื่อ)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ (คงเดิม)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (คงเดิม)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (คงเดิม)

สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (ตั้งใหม่)

สำนักงานเลขานุการ (ตั้งใหม่)

สำนักจเร (ตั้งใหม่)

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง (ตั้งใหม่)

 

ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง (ตั้งใหม่)

      1.1 สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอำนาจ เช่น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของ กอ.รมน. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. เป็นต้น

      1.2 สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ์โดยบูรณาการเครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นหน่วยงานกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ

       1.3 สำนักจเร มีหน้าที่และอำนาจ เช่น ตรวจสอบ ประเมินผล และสอบสวนอย่างอิสระในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน กอ.รมน. สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน และให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น

      1.4 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง มีหน้าที่และอำนาจ เช่น กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของ กอ.รมน. เป็นต้น

     1.5 ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง มีหน้าที่และอำนาจจัดอบรมด้านการรักษาความมั่นคงภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วน และจัดทำหลักนิยม องค์ความรู้ ตำรา คู่มือ และหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  1. ปรับปรุงอัตรากำลัง ประกอบด้วยอัตรากำลังช่วยราชการ จากเดิม 1,578 อัตรา ลดลงเหลือ 1,452 อัตรา ส่วนอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา เป็นการบริหารจัดการภายใต้กรอบอัตรากำลังประจำที่มีอยู่เดิม
  2. ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของ กอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!