หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 10 กันยายน 2562

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

 1. นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิตทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562
 2. ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง) กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (นิติกรทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 2.       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้) ระดับสูง) สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (นักวิชาการป่าไม้ทรงคุณวุฒิ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 1.        เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

 1. นายไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 2. นางสาววนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
 3. ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 4. นายอุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

      เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

      นายธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยกรรม) กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561

      นายสธน บุญลิขิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม) โรงพยาบาล ราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

     นายไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) กลุ่มงานจักษุวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562

 1.  นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย) กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

     เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางนภัสชล ทองสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจ (นักวิเคราะห์นโนยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

    เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่าง ๆ

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) จากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่าง ๆ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวแล้วว่าเป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 จำนวน 35 ราย ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/ส่วนราชการ

รายชื่อ ปคร.

 1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รายชื่อ ปคร.

พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รายชื่อ ปคร.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

รายชื่อ ปคร.

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รายชื่อ ปคร.

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

 1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)

รายชื่อ ปคร.

นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 1. กระทรวงกลาโหม

รายชื่อ ปคร.

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 1. กระทรวงการคลัง

รายชื่อ ปคร.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง

 1. กระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อ ปคร.

นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายชื่อ ปคร.

นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายชื่อ ปคร.

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายชื่อ ปคร.

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12.กระทรวงพลังงาน

รายชื่อ ปคร.

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน

13.กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อ ปคร.

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

14.กระทรวงยุติธรรม

รายชื่อ ปคร.

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

15.กระทรวงแรงงาน

รายชื่อ ปคร.

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

16.กระทรวงวัฒนธรรม

รายชื่อ ปคร.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

17.กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อ ปคร.

นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อ ปคร.

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

19.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายชื่อ ปคร.

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

20.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อ ปคร.

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

21.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รายชื่อ ปคร.

นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

22.สำนักงบประมาณ

รายชื่อ ปคร.

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

23.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายชื่อ ปคร.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

24.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายชื่อ ปคร.

นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

25.สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อ ปคร.

นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ.

26.สำนักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อ ปคร.

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

27.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายชื่อ ปคร.

นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

28.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายชื่อ ปคร.

นางสาววัชรี วัฒนไกร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

29.สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รายชื่อ ปคร.

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

30.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายชื่อ ปคร.

พลตำรวจโท สุรพล อยู่นุช ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

31.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายชื่อ ปคร.

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

32.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อ ปคร.

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

33.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายชื่อ ปคร.

นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

34.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายชื่อ ปคร.

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 1. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวม 6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ
 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง)
 3. นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล)
 4. นายภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)
 5. นายสมคิด จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล)
 6. นายสราวุธ ปิติยาศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวม 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน ดังนี้

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ

1.1 นายครรชิต สุขเสถียร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

1.2 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และด้านเทคโนโลยีการเกษตร

1.3 นายสุจิโรจน์ คงเมือง ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

1.4 นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.5 นายวิเชียร บุตรศรี ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

2.1 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และด้านเทคโนโลยีการเกษตร

2.2 นายเวชสิทธิ์ วิริยะภาค ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร

2.3 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร และด้านการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

2.4 นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

2.5 นายสุรัชต์ ธวัชโยธิน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

2.6 นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. (สำนักนายกรัฐมนตรี)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอแต่งตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี

      ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

10.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้

 1. พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นกรรมการ
 3. พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

11.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางสาวชวนชม กิจพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

    ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!