หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO4ร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

 

    เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์

  1. ให้กรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประธานกรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 10,000

อนุกรรมการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่งตั้ง

ประธานอนุกรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 5,000

กรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 8,000

อนุกรรมการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่งตั้ง

อนุกรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 4,000

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประธานกรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 3,000

อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่งตั้ง

ประธานอนุกรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 2,000

กรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 2,400

อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่งตั้ง

อนุกรรมการ

เบี้ยประชุมเดือนละ (บาท) 1,600

  1. ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
  2. ให้กรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรรมการและอนุกรรมการฯ ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญให้เทียบตำแหน่งกับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้

ประเภท

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ

ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง

ประเภท อนุกรรมการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่งตั้ง

ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ

ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ

ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น

ประเภท อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่งตั้ง

ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ

ข้าราชการพลเรือนประเภทอำนวยการระดับสูง

  1. ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!