หมวดหมู่: เกษตร

1AAC1ดร.ทองเปลว กองจันทร์


ปลัดเกษตรฯ เผยความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่เป็นไปตามแผน พร้อมปรับรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

     ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงาน เกษตรกรเป้าหมาย 32,000 ราย ผลการคัดเลือก 29,365 ราย การจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตําบล เป้าหมาย 16,000 ราย ผลการคัดเลือก 14,061 ราย

        ในส่วนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 70 จังหวัด มีความคืบหน้าไปด้วยดี การฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดอบรมไปแล้ว 21 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 49 จังหวัด กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การรวมกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทั้ง 3 กระบวนการได้ดำเนินการไปเพียง 1 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 69 จังหวัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         การปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขุดสระเก็บกักน้ำ) ความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบที่ 1 เป้าหมายเกษตรกรจํานวน 18,196 ราย ดําเนินงานในพื้นที่ 1,981 ตําบล ขุดเสร็จ 7,514 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 2 เป้าหมายเกษตรกรจํานวน 11,636 ราย พื้นที่ดําเนินการ 67 จังหวัด 1,673 ตําบล อนุมัติเป้าหมายดําเนินการครบตามเป้าหมายที่กําหนดแล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินงานขุด

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถดําเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ สําหรับเป็นทางเลือกให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

       โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) เนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรมในทุกกระบวนการเรียนรู้ ให้มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 2) วิธีการถ่ายทอดความรู้จากการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย ชมการสาธิตวิธี และลงมือฝึกปฎิบัติ ปรับเปลี่ยนเป็น การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วีดิทัศน์ (คลิปวีดีโอ ทั้ง ระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์) เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง เช่น การบรรยายถ่ายทอดสด (Live สด) ผ่านระบบ Zoom เป็นต้น

       ในขณะเดียวกัน ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่าน Social Media เช่น Facebook Line Youtube TV. วิทยุ ด้วยแล้ว ส่วนการสนันสนุนปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน มีความพร้อมสนับสนุนให้แก่เกษตรกรเมื่อขุดสระเสร็จแล้ว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!