หมวดหมู่: เกษตร

7245 KKU


มข.จัดประชุมวิชาการเกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ

ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม

          รศ.นพ.ชาญชัย​ พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของรศ.รังสรรค์ เนียมสนิทผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดขึ้นผ่านระบบซูมและแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีนักวิชาการ Young Smart Farmer ผู้นำและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจภาคเอกชน นักพัฒนา เกษตรกร และคณาจารย์ ร่วม rISNED KKU Talk ระดมกันนำเอาความรู้หลากหลายในแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กผักนวัตกรรม มข.-อว. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรูปแบบ Onsite จำนวน 40 คน และนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งภาคอีสานร่วมประชุมในรูปแบบ Zoom Online กว่า 300 คน

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในพันธกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างคุณค่าร่วมกันในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอันที่จะนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเข้าไปปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงในพื้นที่ และเกิดการยกระดับต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาและบริบทต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

          “ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เกิดผลกระทบทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นการสรุปองค์ความรู้ การวิจัย และการปฏิบัติภายในพื้นที่เสนอต่อสาธารณชน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกิจกรรมและผลักดันให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีสนับสนุนในภารกิจและเชิญชวนนักวิชาการ ตลอดจนภาคราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรร่วมมือกันอย่างยั่งยืนอธิการบดี มข.กล่าว

        รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท กล่าวว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจากงานวิจัยที่เราได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นทุนส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่าโครงการยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ โครงการมข.แก้จนต่อยอดจากโครงการเดิมที่เคยทำมาคือ โครงการมข.แก้จน ทำในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2562 เมื่อหมดโครงการ จึงได้รับเงินอุดหนุนจาก บพข.มาทำโครงการแก้จนต่อ เพื่อยกระดับชาวบ้านโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

          ทั้งนี้ ได้เลือกเรื่องการเกษตรเป็นที่ตั้ง โดยนำมาสู่โครงการ ผักปลอดภัย โดยที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เนื่องจากผักเป็นสิ่งที่ปลูกหมุนเวียนเร็ว ปลูกได้ทั้ง 3 ฤดู ทำให้มีเงินหมุนหลายครั้ง โดยเลือกพื้นที่ประสบปัญหาความยากจน 5 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องใช้โมเดล มข.แก้จนมายกระดับ โดยเกษตรกรที่เริ่มต้นจะต้องมีระบบรวมกลุ่ม ให้การปลูกฝังความเก่งในการใช้ระบบเกษตรปลอดภัย มีการให้ความรู้ตั้งแต่พื้นที่ปลูก โรงเรือน แปลงปลูก ให้ทำปุ๋ยใช้เอง ใช้สารชีวพรรณจัดการกับแมลงศัตรูพืช มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์คณะเกษตร ในด้านระบบได้ทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วย และเลือกใช้ระบบตลาดออนไลน์ ซึ่งได้ทำมาเกือบปีแล้วเรา โดยในช่วงท้ายๆ ได้ทำเป็นผักกรอบ ทำการแปรรูปเป็นน้ำผัก แม้จะประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด-19 อย่างมาก แต่ก็สื่อสารกับชาวบ้านได้ด้วยระบบออนไลน์ เชื่อการยกระดับเกษตรด้วยเกษตรนวัตกรรมมีความหวัง อีกประมาณ 2-3 เดือนจะปิดโครงการพร้อมรวบรวมข้อมูลผลการวิจัย ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน นำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวง อว.ต่อไป

 

A7245

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!