หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

CIMB Paul Wong Chee Kin


CIMB กำไรสุทธิงวด 6 เดือน 2564 จำนวน 954.8 ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน 2564 จำนวน 954.8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 954.8 ล้านบาท ( -31.1% YoY หรือ 431.1 ล้านบาท)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 61.6 ล้านบาท (+8.9%YoY) เพิ่มขึ้นจากการเป็นนายหน้าขายประกันและจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 672.5 ล้านบาท (-11.7% YoY) ลดลงจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้ออันเนื่องมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 579.9 ล้านบาท (-12.3% YoY) จากการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ปรับตัวดีขึ้นเป็น 56.7% จาก 59.5% YoY  

            นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 7,284.1 ล้านบาทลดลง 644.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2563 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 11.7 และรายได้อื่นร้อยละ 2.3 สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิร้อยละ 8.9  กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 3,150.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน  64.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.0 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการดำเนินงาน สุทธิกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 12.3   กำไรสุทธิจำนวน 954.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 431.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.1 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 เป็นผลจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสที่คุณภาพสินเชื่อของลูกค้าที่จะแย่ลงจากผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด19

            เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2564 และ 2563 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 61.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกันและค่าธรรมเนียมจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้  ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 672.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้ออันเนื่องมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อลดลงและรายได้อื่นลดลง 33.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

            ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนปี 2564 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2563 ลดลงจำนวน 579.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.3 สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดหกเดือนปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 56.7 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 59.5  

            อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดหกเดือนปี 2564     อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.3 เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและธุรกิจเช่าซื้อ

            วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 217.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จำนวน 242.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.4 จากสิ้นปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 251.4 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารลดลงเป็นร้อยละ 89.6 จากร้อยละ 90.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

            สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)อยู่ที่ 10.6 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.6  สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของยอดสินเชื่อโดยรวมในขณะที่ยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก อย่างไรก็ตามธนาคารยังมีมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้

            อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 101.4  เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 93.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 9.9 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1.8 พันล้านบาท

            เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 53.4 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.6 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 15.0

CIMB THAI posts net profit of THB 954.8 million for 6M2021

Summary

     Net profit of THB 954.8 million (-31.1% YoY or THB 431.1 million)

Net fee and service income increased by THB 61.6 million (+8.9%YoY), arising from higher insurance brokerage and underwriting income

Net interest income decreased by THB 672.5 million (-11.7% YoY), caused by the lower interest income on loans and hire purchase business from the lower credit expansion

Operating expenses decreased by THB 579.9 million (-12.3% YoY), largely due to better cost management and better optimisation of resources

Cost to income ratio improved to 56.7% compared to 59.5% YoY

     Mr.Paul Wong Chee Kin, President and Chief Executive Officer CIMB Thai Bank PCL commented on the unaudited consolidated financial results for the six months ended 30 June 2021. For the six months ended 30 June 2021, CIMB Thai Group’s consolidated operating income decreased by THB 644.2 million or 8.1% year-on-year (“YoY”) to THB 7,284.1 million. The lower operating income was attributed to a 11.7% drop in net interest income and 2.3% decrease in other income, offset by a 8.9% expansion in net fee and service income.  Pre-provision operating profit decreased by THB 64.3 million or 2.0% YoY to THB 3,150.8 million, mainly due to lower operating income, offset by a 12.3% YoY decrease in operating expenses.

            Net profit decreased by THB 431.1 million or 31.1% YoY to THB 954.8 million, mainly from the 19.1% YoY increase in expected credit losses, reflected by the elevated provisions from economic uncertainty and credit migration from customers affected by the COVID-19 pandemic.

           On a YoY basis, net fee and service income increased by THB 61.6 million or 8.9%, arising from higher insurance brokerage and underwriting income. Net interest income decreased by THB 672.5 million or 11.7%, caused by the lower interest income on loans and hire purchase business from the lower credit expansion. Other operating income decreased by THB 33.4 million or 2.3% due to the drop in gains on financial instruments measured at fair value through profit or loss. 

           Operating expenses decreased by THB 579.9 million or 12.3%, largely due to better cost management and better optimisation of resources. The cost to income ratio improved to 56.7% in 6M2021 compared to 59.5% in 6M2020.

           Net interest margin (NIM) over earning assets stood at 3.2% in 6M2021, compared to 3.3% in 6M2020, resulting from lower interest income on loans and hire purchase business.

           As at 30 June 2021, total gross loans (inclusive of loans guaranteed by other banks and loans to financial institutions) stood at THB 217.8 billion, a decrease of 4.1% from 31 December 2020. Deposits (inclusive of bills of exchange, debentures and selected structured deposit products) stood at THB 242.9 billion, a decrease of 3.4% from THB 251.4 billion as at end of December 2020. The modified loan-to-deposit ratio decreased to 89.6% from 90.3% as at 31 December 2020.

           The gross non-performing loans (“NPL”) stood at THB 10.6 billion, translating to an impaired loan ratio of 4.8% compared to 4.6% as at 31 December 2020. The higher NPL ratio was mainly due to the decrease in total loan outstanding balance, while the non-performing loans have not significantly changed. However, CIMB Thai continues to exercise high credit risk underwriting standards and risk management policies. The Bank is continuing its focus on improving productivity and monitoring collection.

           CIMB Thai Group’s loan loss coverage ratio stood at 101.4 % as at 30 June 2021 from 93.3% at the end of December 2020.  As at 30 June 2021, total allowance for expected credit losses stood at THB 9.9 billion,THB 1.8 billion over the Bank of Thailand’s reserve requirements.

           Total consolidated capital funds as at 30 June 2021 stood at THB 53.4 billion. The BIS ratio stood at 20.6%, of which 15.0% comprised Tier-1-capital.                      

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!