หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9


ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอทบทวนเงื่อนไขวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จากเดิมทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) สามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account)” เป็นทั้งนี้ ให้ ... สามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับเป็นรายได้ของธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติภายใต้ระบบบัญชี PSA (Public Service Account) และธนาคารออมสินสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับในการคำนวณโบนัสประจำปีของพนักงานได้และเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้ และให้แยกบัญชีการดำเนินงานตามโครงการนี้ออกจากการดำเนินงานปกติ ภายใต้ระบบบัญชี PSA (Pubic Service Account)” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กษ. รายงานว่า

          1. ผลการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 พบว่า มีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,438 ราย วงเงินสินเชื่อประมาณ 6,359 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน และ ... จำนวน 1,248 ราย วงเงินสินเชื่อ 772.12 ล้านบาท (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

          2. ธนาคารออมสินแจ้งว่า ข้อความวรรคท้ายของข้อ 5.2.2 ของโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) ทำให้ธนาคารออมสินไม่สามารถบันทึกบัญชีรายได้ในงบการเงินของธนาคารได้และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของธนาคาร จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อความเป็น ธนาคารออมสินสามารถนำค่าใช้จ่ายในการกันสำรองที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เพื่อบวกกลับในการคำนวณโบนัสประจำปีของพนักงานได้...”

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 20 กรกฎาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7639

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!