หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copy


การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

          1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล

          2. การปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล (คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ) ต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กค. รายงานว่า

          ปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย และจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และวันที่ 9 เมษายน 2562 รวม 16 โครงการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 7,988 ล้านบาท เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาการออกสลากการกุศลครั้งต่อไปเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความรอบคอบ ชัดเจนและเกิดประโยชน์รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กค. จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล ดังนี้

          1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการฯ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดของหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศลภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติพิจารณากลั่นกรองโครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่างๆ ก่อนเสนอ กค. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

          2. หลักเกณฑ์และแนวทางฯ ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์และแนวทางฯ

รายละเอียด

ประเภทหน่วยงาน

ที่ขอรับการสนับสนุน

- หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ .. 2561 [หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย]

- มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ลักษณะของโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุน

- มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่ออันตราย หรือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างทั่วถึงในวงกว้าง

- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ หรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ และไม่มีการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับเงินงบประมาณจากภาครัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหรือดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทั่วไป

- ไม่เคยได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลมาก่อน

การพิมพ์สลากการกุศล

- ไม่เกินจำนวนงวดละ 11 ล้านฉบับ

วงเงินสนับสนุนโครงการ

- ไม่เกินโครงการ 1,000 ล้านบาท และการพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ขอออกสลากการกุศลในแต่ละครั้งจะต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน ครั้งละ 10,000 ล้านบาท

การพิจารณาออกสลาก

การกุศลในครั้งถัดไป

- จะดำเนินการภายหลังจากสำนักงานสลากฯ ออกสลากการกุศลครบวงเงินจำนวนตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติครั้งก่อน

รายละเอียดของโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุน

- ความเป็นมาของโครงการ

- เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรม รวมถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สะท้อนถึงประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

- แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

- ผลประกอบการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่า มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยการออกสลากการกุศล รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น งบการเงิน (3 ปีย้อนหลัง) เป็นต้น

- แหล่งเงินทุนอื่นของโครงการในการดำเนินโครงการ (ถ้ามี)

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน

- ความเห็นของหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ขอรับการสนับสนุน

- แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

การติดตามและรายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนต้องรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานให้ กค. ทราบเป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

- หากเกิดกรณีการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนชี้แจงสาเหตุของความล่าช้า แนวทางการแก้ไข และจัดทำแผนการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณา (กรณีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนไม่ดำเนินการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกเงินในงวดถัดไปได้) และหากคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกโครงการดังกล่าว

 

หมายเหตุ : หากประเภทของหน่วยงานหรือลักษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแตกต่างจากหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นเสนอ กค. เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี

 

          3. ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุนและการเปิดเผยโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

                 3.1 จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการสนับสนุนและหลักเกณฑ์และแนวทางฯ บนเว็บไชต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และของสำนักงานสลากฯ

                 3.2 หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนสลากการกุศลได้ที่ สคร.

                 3.3 จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนรายละเอียดโครงการ วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ กำหนดบนเว็บไซต์ของ สคร. และสำนักงานสลากฯ

          4. สัดส่วนการจัดสรรรายได้จากการจำหน่ายสลากการกุศล

                 4.1 ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล

                 4.2 ไม่เกินกว่าร้อยละ 225 เป็นเงินรายได้ที่ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน

                 4.3 ร้อยละ 0.5 เป็นค่าภาษีการพนัน

                 4.4 ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย

กรณีมีเงินคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรการสนับสนุนโครงการสลากการกุศล ให้สำนักงานสลากฯ นำส่งเงินดังกล่าวคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 20 กรกฎาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7640

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!