หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4


ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 .. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 .. …. ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมวันใช้บังคับของร่างระเบียบดังกล่าวให้สมบูรณ์ และให้ดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ร่างระเบียบที่ สศช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด การเสนอโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม .. 2564 เป็นไปอย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ

          สาระสำคัญของร่างระเบียบ 

          กำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด การเสนอโครงการ วิธีการดำเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

          1. หมวดที่ 1 บททั่วไป เป็นการกำหนดให้ดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการ การจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ดำเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้มีการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

          2. หมวดที่ 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ เป็นการกำหนดขั้นตอนการเสนอ การพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติโครงการ โดยได้กำหนดลักษณะโครงการที่หน่วยงานจะจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ เช่น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกำหนด เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ หรือเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการดำเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามวัตถุประสงค์ไว้ในบัญชีท้ายพระราชกำหนด เป็นต้น

          3. หมวดที่ 3 การดำเนินโครงการ เป็นการกำหนดวิธีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกู้ ดำเนินการกู้เงิน การจัดส่งประมาณการการเบิกจ่าย การพัสดุ และการพิจารณาการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ การยุติหรือยกเลิกกิจกรรม หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

          4. หมวดที่ 4 การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ เป็นการกำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนำเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชีเงินกู้ตาม ... COVID-19 2564” และกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

          5. หมวดที่ 5 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้เงินกู้กำหนดให้ติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

          6. หมวดที่ 6 การใช้วงเงินกู้สำหรับรายการเงินสำรองจ่าย กำหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ในรายการเงินสำรองจ่ายตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้กำหนดวงเงินไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอใช้เงินกู้พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 20 กรกฎาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7644

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!