หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV copy copy


ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร .. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร .. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ อก. เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร โดยให้มีการจัดเก็บเงินส่วนต่างจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในราชอาณาจักรของโรงงานส่งให้แก่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และนำเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างโรงงาน โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เป็นต้นไป

          สาระสำคัญของร่างระเบียบ 

          1. กำหนดนิยามคำว่าน้ำตาลทราย” “น้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร” “เงินส่วนต่างและพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทย” 

          2. ก่อนเริ่มต้นฤดูการผลิต ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) นำประมาณการของปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นของแต่ละโรงงานของฤดูการผลิตนั้น มาจัดทำบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน และแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ

          3. โรงงานใดจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรในแต่ละเดือน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั้นทราบ เพื่อส่งเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นให้แก่กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น

          4. กรณีโรงงานที่จำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรไม่ครบตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้โรงงานนั้นนำปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ที่จำหน่ายไม่ครบไปรวมกับปริมาณน้ำตาลทรายในเดือนถัดไป

          5. โรงงานใดประสงค์จะจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรในเดือนใด ให้สามารถนำปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรของโรงงานอื่นมาจำหน่ายทดแทนกันได้ โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากโรงงานนั้น และแจ้งให้ สอน. ทราบ และโรงงานที่จำหน่ายเกินไม่ต้องส่งเงินส่วนต่างสำหรับปริมาณน้ำตาลทรายจำนวนนั้นให้แก่กองทุนฯ

          6. ให้ สอน. ปรับปรุงบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรตามบัญชีจัดสรรน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายของแต่ละโรงงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้จัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายให้กับโรงงาน โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายของแต่ละโรงงานและแจ้งให้ทุกโรงงานทราบ และให้ใช้บังคับในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในกรณีโรงงานใดจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานนั้นเพื่อส่งเงินส่วนต่างให้แก่กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น

          7. หลังจากสิ้นสุดฤดูการผลิตให้ สอน. ทำบัญชีการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานเป็นรายเดือน จากปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ได้มีการอนุญาตให้มีการขนย้ายทั้งหมดในฤดูการผลิต โดยจัดสรรให้แต่ละโรงงานตามสัดส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายของแต่ละโรงงาน และ มีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และในกรณีราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลง ให้ สอน. จัดทำบัญชีการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานเป็นรายเดือนตามแต่ละช่วงของราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร และมีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงงานทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี

          8. ให้ สอน. คำนวณปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่แต่ละโรงงานจำหน่ายเกินหรือจำหน่ายไม่ครบในแต่ละเดือน จากปริมาณตามบัญชีการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริง หากมีโรงงานใดจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเกินกว่าบัญชีการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จำหน่ายได้จริงในเดือนใด และยังไม่ได้ส่งเงินให้แก่กองทุน ให้ สอน. มีหนังสือแจ้งโรงงานส่งเงินส่วนต่างที่มีการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณและราคาในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนที่ขาดให้แก่กองทุนฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี

          9. ให้ สอน. นำเงินที่โรงงานส่งให้แก่กองทุนฯ มาคำนวณเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักตามปริมาณและราคาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจ่ายคืนให้กับทุกโรงงานจากปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายเกินหรือจำหน่ายไม่ครบในแต่ละเดือน ตามบัญชีการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริง และมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายคืนเงินดังกล่าวให้กับโรงงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี

          10. โรงงานใดไม่ส่งเงินส่วนต่าง หรือเงินส่วนต่างเฉลี่ยทั้งฤดูการผลิตให้แก่กองทุนฯ ให้ สอน. ระงับการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายของโรงงานนั้นจนกว่าจะมีการส่งเงินให้แก่กองทุนฯ ครบถ้วน

          11. ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้ สอน. นำประมาณการของปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นของแต่ละโรงงาน มาจัดทำบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน โดยหากโรงงานใดได้จำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรก่อนวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกินกว่าบัญชีประมาณการ ให้โรงงานนั้นส่งเงินส่วนต่างของเดือนนั้นให้แก่กองทุนฯ ภายในเจ็ดวัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก สอน. หากโรงงานใดไม่ส่งเงินให้แก่กองทุนฯ ให้ สอน. นำปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่โรงงานนั้นได้จำหน่ายไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาคำนวณหักลบกับปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่โรงงานนั้นมีสิทธิ์จำหน่ายรวมตลอดทั้งฤดูการผลิต และนำมาจัดสรรใหม่ให้โรงงานนั้นตามเดือนที่เหลืออยู่

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 20 กรกฎาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7645

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!