หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy


ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา .. .... 2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา .. .... 3. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา .. .... 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น .. .... 5. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา .. .... รวมจำนวน 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน .. และสำนักงาน ... ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ อว. รับความเห็นของสำนักงาน .. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ อว. เสนอว่า

          1. โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .. 2562 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา .. 2562 ได้บัญญัติบทนิยามคำว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาหมายความว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกำหนดขั้นต่ำของหลักสูตรการศึกษา และข้อกำหนดขั้นต่ำของเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .. 2562 บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรา 17 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย ซึ่งต้องดำเนินการโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

          2. ประกอบกับปัจจุบันมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและคุณภาพการอุดมศึกษาที่กำหนดหลักการสำคัญและรายละเอียดปลีกย่อยหลายฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .. 2542 และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน .. 2546 จึงมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .. 2562 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา .. 2562 อว. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงจำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา .. .... 2) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา .. .... 3) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา .. .... 4) ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น .. .... 5) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา .. .... เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับ ดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา

          3. ในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจำนวน 5 ฉบับ ตามข้อ 2. โดยได้ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายบางประการ และให้นำร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับไปดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้ อว. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารนิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สภาวิชาชีพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว และในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการดำเนินการดังกล่าว

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          1. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา .. .... เป็นการกำหนดมาตรฐานศักยภาพและความพร้อมด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานการดำเนินการเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

          2. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา .. .... เป็นการกำหนดระดับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโครงสร้างที่เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตและการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผล การเรียนรู้และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร และระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพการบริหารจัดการ

          3. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา .. .... เป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษา การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

          4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น .. .... เป็นการกำหนดให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานอื่นในมาตรฐานอุดมศึกษา

          5. ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา .. .... เป็นการกำหนดระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผลลัพธ์การเรียนนรู้ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ การเผยแพร่หลักสูตรที่ดำเนินการได้มาตรฐานต่อสาธารณะและการกำดับดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 20 กรกฎาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A7647

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!