หมวดหมู่: สำนักนายกฯ

GOVราชกฤษฎกาเปิดรายชื่อคกก.ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ จรัมพร-ชัชชาติ-สุภัค-สมประสงค์-ฐาปนร่วม กำหนดวาระ 5 ปี

    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ จำนวน 6 คณะ ได้แก่

      1.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จำนวน 10 คน มีพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายจรัมพร โชติกเสถียร พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ พลเอกทวีป เนตรนิยม นายปณิธาน วัฒนายากร พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร นายวันชาติ สันติกุญชร นายสุวิทย์ สิมะสกุล นางอักษรศรี พานิชสาส์น นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

     2.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 12 คน มีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายปพนธ์ มังคละธนะกุล นายวิบูลย์ คูสกุล นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ นายศักดา ธนิตกลุ นายสุภัค ศิวะรักษ์ นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายธฤต จรุงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

       3. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 13 คน มีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา นายวรเวศม์ สุวรรณระดา นายวรากรณ์ สามโกเศศ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล นายสารัชถ์ รัตนาวะดี นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายสุธี อัสววิมล นายอุดม คชินทร นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและเลขานุการ

      4.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 13 คน มีนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายพลากร วงค์กองแก้ว นายวรพล โสคติยานุรักษ์ นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ นางวีรวรรณ มอสบี้ นายศิริชัย ไม้งาม นายสมชัย จิตสุชน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ

      5. คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คน นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล นายสุวัช สิงหพันธุ์ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และนางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการและเลขานุการ

       6.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 13 คน มีนายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายภักดี โพธิศิริ  นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย นายวุฒิสาร ตันไชย นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา นายสราวุธ เบญจกุล นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม นายสุเมธ รอยกุลเจริญ พลเอกอาชาไนย ศรีสุข นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการและเลขานุการ

       พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

      อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!