หมวดหมู่: พาณิชย์

 พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ r


พาณิชย์ เปิดภาพอนาคต 'อาหารจากพืช' สินค้าดาวรุ่ง อนาคตไกล แนะส่งเสริมจริงจัง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จับมือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ทำโครงการภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) ของไทย พบเป็นสินค้าที่มีอนาคต เหตุไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารที่สำคัญของโลก มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ได้ท่องเที่ยว แรงขับเรื่องอาหารสุขภาพหนุน แนะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งการผลิต แปรรูป ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารจากพืชที่สำคัญของโลก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังงานสัมมนานำเสนอผลการจัดทำภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) ภายใต้โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย

ที่จัดโดย สนค. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ว่า การจัดทำโครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงภาพอนาคตของสินค้าอาหารจากพืชของไทย ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนและออกแบบนโยบายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนสินค้าอาหารจากพืชของไทยออกสู่ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันสินค้าอาหารจากพืช มีแนวโน้มเติบโตเร็วทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า ในช่วงปี 2562–2567 มูลค่าตลาดสินค้าอาหารจากพืชทั่วโลก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น ร้อยละ 10.5 และในปี 2567 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนไทย Krungthai Compass 2020 คาดการณ์ว่า ในปี 2567 จะมีมูลค่า 45,000 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ร้อยละ 10 ใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของตลาดโลก

โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่มีต่อสัตว์มากขึ้น อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ประกอบกับในโลกยุคดิจิทัลที่การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว เพิ่มการรับรู้และยอมรับสินค้าชนิดใหม่ๆ

และยังมีปัจจัยขับเคลื่อนอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสินค้าอาหารจากพืช อาทิ จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ก้าวหน้า

นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า ภาพอนาคตสินค้าอาหารจากพืชของไทย มีหลายฉากทัศน์ ซึ่งฉากทัศน์ของอนาคตที่เป็นไปได้ คือ ไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพของโลก เป็นแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร

รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารจากพืชที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ เพื่อยกระดับและสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ยังมีอนาคตทางเลือกอีก 3 ฉากทัศน์ ได้แก่ 1.ฉากทัศน์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเทศกาล วัฒนธรรม และเกษตรยั่งยืน คือ การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเทศกาล วัฒนธรรม และเกษตรที่มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

โดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอาหารจากพืชผ่านการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2.ฉากทัศน์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ คือ ไทยเป็นแหล่งของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

ซึ่งในประเทศไทยเติบโตและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถต่อยอดไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ และ 3.ฉากทัศน์ของสินค้าอาหารแปรรูปจากอาหารจากพืช ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่ไทยมีความสมบูรณ์และยั่งยืน มีภาคการเกษตรที่ทันสมัย รองรับความต้องการอาหารจากพืชที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ตอบสนองต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารจากพืชไทย ยังคงต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการผลิตและแปรรูป ด้านการตลาด ด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูล ด้านการลงทุน และด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางอาหารจากพืชที่สำคัญของโลก

อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากการนำเสนอภาพอนาคตของสินค้าอาหารจากพืชของไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อภาพอนาคต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าอาหารจากพืช วางแผนต่อยอดและดำเนินนโยบายสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย สนค. จะเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย กรณีศึกษา สินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) ผ่านทางเว็บไซต์ สนค. http://www.tpso.moc.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!