หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

6675 GHB


ธอส. รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู ‘องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ’ จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมถือเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับผู้พิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร 

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าวนั้น เป็นการตอกย้ำการเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคุณค่าให้กับผู้พิการ โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานและสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 3 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

          1. ด้านการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ โดยธนาคารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยจ้างผู้พิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างธนาคาร ปฏิบัติงานที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561

          2. ด้านสินเชื่อ ธนาคารออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการปี 2566” กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท

          3. ด้านการสนับสนุนงบประมาณ ธนาคารสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน

          ทั้งนี้ การรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 

 

 

6675

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!