หมวดหมู่: บลจ.

11958 KAsset Thidasiri


บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำแชมป์กองทุน ThaiESG ส่ง K-ESGSI-ThaiESG เสี่ยงต่ำ ลุยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อความยั่งยืน

          บลจ.กสิกรไทย สนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกองทุน ThaiESG น้องใหม่ “K-ESGSI-ThaiESG” ที่มีนโยบายเน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทยในกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุน K-ESGSI-ThaiESG แบบ DCA รับ Fund Back สูงสุด 1,200 บาท เปิดเสนอขายครั้งแรก 24 มิ.ย. – 1 ก.ค.นี้

          นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า การตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมให้โลกและสังคมไทยมีความน่าอยู่และยั่งยืนได้ในระยะยาว โดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นหลัง ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างตระหนักและมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและสังคมที่ยั่งยืนมีความต้องการใช้เงินทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งหนึ่งในแหล่งการระดมทุนที่ได้รับความสนใจ นั่นคือ การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน หรือ ESG Bond ซึ่งในประเทศไทยมีการออกทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง และมีการเติบโตอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย พร้อมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งกองทุน K-ESGSI-ThaiESG หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2567 – 1 กรกฎาคม 2567

          นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-ESGSI-ThaiESG เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทยในกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% โดยสามารถลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ได้แก่ พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability – Linked Bond) 2) ตราสารหนี้ภาครัฐของไทย ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย และ 3) ลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ระดมทุนมีทั้งที่เป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาระบบขนส่งด้วยพลังงานสะอาด โครงการปลูกป่า เป็นต้น

          “บลจ.กสิกรไทย มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของกองทุนกลุ่ม ThaiESG ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม จากกองทุน K-TNZ-ThaiESG ซึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นไทยแห่งแรกที่มีนโยบายสนับสนุนบริษัทที่มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน โดยปัจจุบันมีขนาดกองทุนกว่า 1,460 ล้านบาท (ที่มา: Morningstar ณ วันที่ 30 พ.ค. 67) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มนำปัจจัยด้าน ESG มาปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการกองทุน ตั้งแต่ปี 2556 โดยบลจ.กสิกรไทยเป็น บลจ.แห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม Principles for Responsible Investment (PRI Signatory) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2564 อีกทั้งยังเป็นบลจ.แห่งแรกของไทยที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) และในปี 2566 ได้เริ่มมีการจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) เป็นปีแรก ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนและประเทศไทยในระยะยาว” นางสาวธิดาศิริกล่าว

          นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนในกองทุนกลุ่ม ThaiESG สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และต้องถือครองหน่วยลงทุนจนครบ 8 ปีนับจากวันที่ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกองทุน K-ESGSI-ThaiESG สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนแบบ DCA ผ่านบริการ K-Saving Plan และ/หรือ DCA ผ่านแอป K-My Funds ในกองทุน K-ESGSI-ThaiESG และ K-TNZ-ThaiESG รวมถึง SSF/RMF กสิกรไทย รับ Fund Back สูงสุด 1,200 บาท โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 ธันวาคม 2567 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ บลจ.กสิกรไทย www.kasikornasset.com

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

 

6697

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!